Algemene voorwaarden van Puurst

Artikel 1.  Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Puurst, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen PUURST, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door PUURST uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PUURST voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2.  Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2.1. PUURST aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

2.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van PUURST onverlet. De algemene voorwaarden van PUURST prevaleren.

 

2.3. Algemene voorwaarden worden slechts door PUURST aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3.  Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is PUURST gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

 

3.2. Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht PUURST niet tot acceptatie van de opdracht.

 

3.3. Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

 

Artikel 4.  Overeenkomst

4.1. De overeenkomst tot het verrichten van diensten c.q. uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor PUURST door zijn bevestiging. Elke met PUURST aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van PUURST. Opdrachtgever zal toestaan dat PUURST zonodig informatie betreffende de opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie PUURST zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

 

4.2. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door PUURST bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

4.3. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door PUURST gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5.  Aanbetaling

PUURST is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 75% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van PUURST de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

 

Artikel 6. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van PUURST binden de laatste niet, voor zover ze door PUURST niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 7.  Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door PUURST verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, adviesrapporten, cursusmateriaal, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door PUURST voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van PUURST en mogen zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Voorts dienen deze zaken op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

7.2. Voor elke in strijd met het bepaalde in 7-1 verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van PUURST om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8.  Honorarium

8.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 

8.2. Indien er geen vast honorarium is overeengekomen, wordt deze vastgesteld op basis van de werkelijke bestede uren / dagdelen. Het honorarium wordt berekend overeenkomstig binnen het bedrijf van PUURST geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van de reistijd gemaakt in het kader van de opgedragen werkzaamheden wordt 50% aan de opdrachtgever in rekening gebracht, conform het binnen het bedrijf van PUURST geldende tarief. Reis- en verblijfskosten worden in rekening gebracht indien zulks in de offerte dan wel overeenkomst is vermeld.

 

8.3. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens het bepaalde in 8-2 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.4. Het honorarium van PUURST is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

Artikel 9.  Uitvoering van de overeenkomst

9.1. PUURST zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

9.2. PUURST heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

9.3. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PUURST geschiedt eerst nadat opdrachtgever hierover is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven.

 

9.4. De opdrachtgever zal aan PUURST steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen waarvan PUURST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijding aan PUURST worden verstrekt. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen heeft PUURST het recht de overeenkomst op te schorten.

 

9.5. PUURST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien PUURST is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 10.  Uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.

 

Artikel 11.  Termijnen

De door PUURST opgegeven termijnen gelden niet als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever PUURST schriftelijke in gebreke te stellen. PUURST dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 12.  Uitstel van de opdracht

12.1. PUURST heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet‑geheel of niet‑tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

 

12.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van PUURST overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor PUURST voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

 

12.3. Zodra het werk later voortgang vindt, is PUURST bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor PUURST voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 13.  Annulering / Opzegging

13.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst voor aanvang van de overeengekomen diensten/activiteiten beëindigd kan door PUURST de tot op dat moment gemaakte kosten, ook kosten van derden, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

13.2. Indien de annulering / opzegging door de opdrachtgever geschiedt binnen 30 dagen voor aanvang van de diensten/activiteiten is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. het overeengekomen uurtarief/dagdeeltarief voor die uren en dagdelen welke PUURST voor de overeengekomen diensten / activiteiten heeft ingepland verschuldigd, tenzij alsdan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

13.3. Indien de annulering / opzegging geschiedt tussen 60 tot 30 dagen is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. het overeengekomen uurtarief/dagdeeltarief voor die uren en dagdelen welke PUURST voor de overeengekomen diensten / activiteiten heeft ingepland verschuldigd, tenzij alsdan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

13.4. Het is niet mogelijk om deelname aan een online programma na aanschaf te annuleren en opdrachtgever moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. PUURST is aansprakelijk, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

 

14.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PUURST beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.

 

14.3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 3 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.

 

14.4. PUURST is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

14.5. De opdrachtgever vrijwaart PUURST tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

 

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PUURST of haar werknemers.

 

Artikel 15.  Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het PUURST onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om PUURST alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.

 

Artikel 16.  Meer‑ en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 17.  Overmacht

17.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PUURST of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PUURST, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PUURST, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PUURST overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

17.2. PUURST is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 18.  Klachten

18.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gespecificeerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan PUURST te worden gemeld.

 

 

18.2. Klachten inzake facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van PUURST te zijn.

 

18.3. Indien een klacht naar oordeel van PUURST gegrond is, zal PUURST zich inspannen om voor een adequate oplossing zorg te dragen, zulks in overleg met de opdrachtgever.

 

18.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal PUURST slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van de onderhavige voorwaarden.

 

18.5. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens PUURST.

 

Artikel 19. Wijziging van de opdracht

19.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

19.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PUURST ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

19.3. Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen voltooiing van de uitvoering door PUURST wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

 

Artikel 20.  Wanprestatie en ontbinding

20.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal PUURST ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

 

20.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan haar een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. PUURST heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

20.3. PUURST is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door PUURST reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van PUURST op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 21.  Geheimhouding

PUURST is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen.

 

Artikel 22.  Betaling

22.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

22.2. Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij PUURST te worden ingediend.

 

22.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft PUURST het recht de overeenkomst op te schorten.

 

22.4. Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

 

22.5. PUURST is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaltermijn van de factuurdatum.

 

22.6. PUURST is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.

 

Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is PUURST gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

 

Artikel 23.  Toepasselijk recht

Op alle door PUURST gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 24.  Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van PUURST, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 25. Wijziging van de voorwaarden

PUURST is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. PUURST zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.